Εσφιγμενίτης Αγιορείτης Net Worth & Earnings

Εσφιγμενίτης Αγιορείτης is one of the most-viewed creators on YouTube, boasting 3.46 thousand subscribers. The channel launched in 2006 and is based in Greece.

One common question we hear is: What is Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's net worth or how much does Εσφιγμενίτης Αγιορείτης earn? We can never be certain of the total amount, but here’s an prediction.

What is Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's net worth?

Εσφιγμενίτης Αγιορείτης has an estimated net worth of about $100 thousand.

Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's real net worth is not publicly available, but Net Worth Spot suspects it to be around $100 thousand.

Our estimate only uses one revenue source however. Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's net worth may actually be higher than $100 thousand. In fact, when including separate income sources for a YouTuber, some sources place Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's net worth closer to $250 thousand.

How much does Εσφιγμενίτης Αγιορείτης earn?

Εσφιγμενίτης Αγιορείτης earns an estimated $6 thousand a year.

Many fans wonder how much does Εσφιγμενίτης Αγιορείτης earn?

When we look at the past 30 days, Εσφιγμενίτης Αγιορείτης's channel attracts 100 thousand views each month and about 3.33 thousand views each day.

YouTube channels that are monetized earn revenue by playing ads. Monetized YouTube channels may earn $3 to $7 per every one thousand video views. With this data, we predict the Εσφιγμενίτης Αγιορείτης YouTube channel generates $400 in ad revenue a month and $6 thousand a year.

Some YouTube channels earn even more than $7 per thousand video views. If Εσφιγμενίτης Αγιορείτης makes on the higher end, ad revenue could earn Εσφιγμενίτης Αγιορείτης close to $10.8 thousand a year.

Εσφιγμενίτης Αγιορείτης likely has additional revenue sources. Additional revenue sources like sponsorships, affiliate commissions, product sales and speaking gigs may generate much more revenue than ads.

Related Articles

More channels about Nonprofits & Activism: ClusterVisionMach2 net worth, How much does kpop obsessed earn, مكاسب - MAKASEB money, How rich is SHAMSTI USMANOV, CCTV百家讲坛官方频道 net worth, Ehmed Huseynov salary , Süleyman BÖLÜKBAŞI money, How much does 미디어공감 earn

Popular Articles